Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa – Socialstyrelsen

Personer med psykisk ohälsa ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad och säker vård och omsorg av god kvalitet. Så är det inte alltid i dag. För att förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa ska Socialstyrelsen …

Psykisk hälsa – 1177 Vårdguiden – sjukdomar

Psykisk hälsa. Här kan du ta del av andras erfarenheter, vad man kan göra själv och var man hittar stöd och hjälp. Det finns också fakta om olika diagnoser och behandlingar.

Om psykisk ohälsa – NSPH

Psykisk hälsa och ohälsa – funktionssätt och olikheter. Alla har en psykisk hälsa, något som de flesta av oss inte direkt tänker på. Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv.

Vad är psykisk ohälsa? – Suntarbetsliv

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Inom arbetslivet används begreppet arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Där ingår depression, ångest, utmattningssyndrom och andra typer av stressrelaterade besvär. Med rätt kunskap och insatser kan psykisk ohälsa i arbetslivet förebyggas. Här finns verktyg som stöd i det arbetet.

Vad är psykisk ohälsa? | Uppdrag Psykisk Hälsa

Vad är psykisk ohälsa? Psykisk ohälsa är inte helt lätt att definiera. Uppdrag Psykisk Hälsa använder uttrycket som ett samlingsbegrepp för allt psykiskt illamående från …

Psykisk hälsa och ohälsa – SKL

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar.

Psykisk ohälsa – Södertälje kommun

Du som har en långvarig och allvarlig psykisk ohälsa kan få stöd och hjälp från kommunen. Alla stöd- och hjälpinsatser ska ges så att du kan leva ett så oberoende och självständigt liv som möjligt.

Vad är psykisk ohälsa? – Kunskapsguiden

Psykisk ohälsa hindrar barn och unga från att fungera och utvecklas optimalt och leder till att de mår dåligt. Barn med sämre socioekonomiska förutsättningar och placerade barn har en ökad risk för psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa i tonåren ökar risken för tidig stroke

Att lida av psykisk ohälsa som tonåring kan fördubbla risken att drabbas av stroke när man blir äldre.

Uppdrag Psykisk Hälsa | För effektiva insatser inom

Första linjen möter de barn och unga som lider av lindrig eller måttlig psykisk ohälsa – skola socialtjänst och vård samarbetar ofta.